32

තිරසට 30° ක් ආනත තලයක් මත d නියත ඝනකමක් පවතින පරිදි දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය η වන ද්‍රවයක් අතුරා ඇත. ස්කන්ධය m වන ලී ගඩොලක පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය A වන පැත්තක් ද්‍රවය ස්පර්ශ වන පරිදි ආනත තලයේ ඉහළින්ම තබා මුදා හරිනු ලැබේ. ආනත තලය ප්‍රමාණවත් දිගකින් යුක්ත නම් ගුරුත්වජ ත්වරණය g විට ගඩොල අත්කර ගන්නා උපරිම වේගය කොපමණද?

  1.     gmd / 2ηA
  2.     gmd /  ηA
  3.     ηA / 2gmd
  4.     ηA / gmd
  5.     2ηA / gmd

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *