32-1999

තීව්‍රතාව I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් ඉවත් කොට එම ස්ථානයේ තීව්‍රතාව 100I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් තබනු ලැබේ. දෙන ලද ලක්ෂ්‍යයක තීව්‍රතා මට්ටමෙහි වෙනස් වීම වනුයේ,

1) 1 dB                                   

2) 10dB                                           

3) 20dB

4) 50dB

5) 100dB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *