32 – (1993)

රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ රසදිය බැරෝමීටරයකි. රසදිය කඳ තුළ පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 500 වන ලක්ෂ්‍යය,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *