31-2002

පහත දක්වා ඇති කුමන සංසිද්ධිය ආලෝකයේ තරංගවාදය මගින් පැහැදිලි කළ නොහැකි ද?

  1. නිරෝධනය
  2. විවර්තනය
  3. වර්තනය
  4. පරාවර්තනය
  5. ප්‍රකාශ විමෝචනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *