31

ස්කන්ධය 2 kg සහ 4 kg වූ ඝනක දෙකක් එකම දිශාවට පිළිවෙලින් 6 ms‾¹ සහ 3 ms‾¹ ප්‍රවේගවලින් සුමට තිරස් තලයක් මත චලිත වෙමින් පවතී. දුනු නියතය 30000 Nm‾¹ වූ පරිපූර්ණ දුන්නක් රූපයේ පරිදි 4 kg ඝනකයේ පිටුපස සවි කර ඇත. ගැටුමට පසු දුන්නේ ඇතිවන උපරිම සම්පීඩනය වන්නේ,

  1.     0.02 m
  2.     0.04 m
  3.     0.05 m
  4.     0.06 m
  5.     ඉහත කිසිවක් නොවේ.

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *