31 – 1999

සර්වසම සන්නායක කම්බි දෙකකින් සමන්විත වූ දිග 4 Km භූගත කේබලයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එහි කිසියම් ස්ථානයක දී ලුහුවත් වී ඇත. යම් තැනැත්තෙක් A- B  හා C- D හරහා පවතින ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් 30Ω හා 70Ω ලෙසින් අනාවරණය කර ගනී. A හි සිට ලුහුවත් වී ඇති ස්ථානයට ඇති දුර වනුයේ,

1. 1 km
2. 1.2km
3. 1.7 km
4. 2 km
5. 3 km

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *