31-1998

ධ්වනි තරංගයක හඬේ සැර රඳා පවතින්නේ එහි
1) තරංග ආයාමය මත ය.
2) සංඛ්‍යාතය මතය.
3) විස්තාරය මතය.
4) ප්‍රවේගය මතය.
5) අඩංගු වී ඇති ප්‍රසංවාද ප්‍රමාණය මතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *