31 – (1993)

වායු බුබුල නොපවතින පරිදි ජලය 10-4 m3  අඩංගු තුනී පොලිතීන් මල්ලක් සැහැල්ලු තන්තුවකින් ගැටගසා ජලය භාජනයක් තුළට පහත කර ඇති අයුරු රූපයේ පෙන්වා ඇත. ජලයේ ඝනත්වය 1000 Kgm-3නම් තන්තුවේ ආතතිය,

1) 2 N
2) 1.5 N
3) 1 N
4) 0.5 N
5) 0N

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *