29 – 1990

නාභිය දුර පිළිවෙලින් 10 cm හා 5 cm වූ A සහ B කාච දෙකක් සැකැස්මෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි සමාන්තර ආලෝක කඳම්බයක තබා ඇත්තේ එකිනෙක අතර පරතරය 5 cm වන පරිදිය. B,A කරා චලනය කළහොත් නිර්ගත ආලෝකය,

1) සමාන්තර තත්වයේ ම පවතී.
2) අභිසාරී තත්වයේ ම පවතී.
3)අපසාරී තත්වයේ ම පවතී.
4) සමාන්තර තත්වයේ සිට අපසාරී වේ.
5)අභිසාරී තත්වයේ සිට අපසාරී වේ.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *