30

සිලින්ඩරාකාර ජල බදුනක් පතුලේ W බරැති සිලින්ඩරාකාර ලෝහ සිලින්ඩරයක් තබා ඇත. ජල පෘෂ්ඨය මත අයිස් කැබැල්ලක් පාවෙන අතර t = 0 සිට t = t0 කාලයක් ගතවෙත්ම අයිස් දිය වී අවසන් වේ. එවිටම පහත කරාමයෙන් ජලය නියත සීඝ්‍රතාවයකින් ඉවත් කරනු ලැබේ. කාලය t සමඟ ලෝහ සිලින්ඩරය මත පතුලෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව R විචලනය දැක්වෙන නිවැරදි ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.

  1.  
  2.  
  3.  

(ans:2)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *