30-2001

අධෝරක්ත කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ, x කිරණ, ගුවන් විදුලි තරංග සහ γ කිරණ සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) සියල්ලම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වේ.
  • B) සියල්ලම නිදහස් අවකාශයේ එකම වේගයෙන් ගමන් කරයි.
  • C) දිගම තරංග ආයාමයක් ඇත්තේ ගුවන්විදුලි තරංගවලටය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *