30-2000

වි. ගා. බ E වන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි සර්වසම කෝෂ තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. AB හරහා විභව බැස්ම වන්නේ,

  1.   0
  2.   E/2
  3.   E
  4.   2E
  5.   3E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *