30

හොදින් පුහුණු වූ ගායිකාවකට තම ගායනා මගින් වීදුරු බඳුන් බිඳ දැමිය හැක. ඒ සඳහා ගායනය වීදුරු බඳුනේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට සමාන සංඛ්‍යාතයකින් සිදුකල යුතුය. එයට අමතරව වීදුරු බඳුන පවතින ස්ථානයේ ධ්වනි තීව්‍රතාව අවම ලෙස 100 dB විය යුතුය. ගායිකාවගේ සිට 1m දුරකදී ගායිකාවගේ කටහඬේ ධ්වනි තීව්‍රතාව 1 Wm‾² නම් වීදුරුව බිඳී යාමට වීදුරුවට ගායිකාවගේ සිට පැවතිය හැකි උපරිම දුර,

  1.     10m
  2.     100m
  3.     20m
  4.    √20m
  5.     1/10m

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *