30 – 1999

ද්‍රව්‍යයන් තුනක් සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව (ρ), උෂ්ණත්වය (T) සමඟ විචලනය වන ආකාරය, A ,B හා C යන ප්‍රස්ථාර තුනෙන් පෙන්නුම් කරයි.


පහත දක්වා ඇති සංයුක්තයන්ගෙන් කුමක් ඉහත වක්‍ර නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *