30-1997

ප්‍රභවයකින් නිකුත් වන ධ්වනි තීව්‍රතාව එහි මුල් අගය මෙන් 106 ගුණයකින් වැඩි කරන ලදී. මීට අනුරූපව වැඩි වන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වලින්,

1)5

2)6

3)50

4)60

5)600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *