30 – (1993)

මිනුම් සරාවක් තුළ 0ºCක්‍ හි පවතින තෙල් 60 cm3 ප්‍රමාණයක් ඇත. අයිස් කැබැල්ලක් සරාව තුළට දැමූ විට එය තෙල් තුළ සම්පූර්ණයෙන් ම කිඳා බැස්ස අතර තෙල් මට්ටම 90cm3 ලකුණ දක්වා වැඩි විය. අයිස් දිය වූ විට තෙල් මට්ටම 87cm3 ලකුණ දක්වා අඩු විය. අයිස්වල සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය,

1) 0.80
2) 0.85
3) 0.90
4) 0.95
5) 0.98

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *