28 – 1990

හිරුගෙන් නික්මෙන තාප කිරණ එක් ලක්‍ෂ්‍යයකට ඒකරාශී කිරීම සඳහා රූපයේ පෙන්වා ඇති කාච හා දර්පන අතුරින් භාවිත කළ හැක්කේ,

1) B පමණි.
2) Aහා D පමණි.
3) B සහ E පමණි.
4) A, B  සහ E පමණි.
5)  B,C සහ E පමණි

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *