29

වර්තන අංකය n වූ සම ද්වීපාද ප්‍රිස්මයක් මතට රූපයේ පරිදි ආලෝක කිරණ දෙකක් ලම්භකව පතිත වේ. එම කිරණ දෙකෙහි නිර්ගත කිරණ දෙක අතර කෝණය වනුයේ,

  1.   2 sin‾¹ ( n sin A)
  2.   2 [sin (A) -A ]
  3.   sin‾¹ [2 sin (A) – A]
  4.   2[sin‾¹(n sin A) – A]
  5.   2 sin‾¹ [ ( n – A ) / A]

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *