29 -2000

රොකටයක් පෘථිවියේ සිට පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ලම්බක ව ඉවතට චලිත වීමේ දී, රොකටය තුළ වූ ඉන්ධනවල ස්කන්ධය m කාලය t සමග අඩුවන ආකාරය ප්‍රස්තාරයෙන් දක්වා ඇත.වායුගෝලීය ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි නම් සහ ඉන්ධන මගින් ඇති කරන තෙරපුම දිගටම නියතව පවතී නම්, රොකටයෙහි ප්‍රවේගය v කාලය t සමග වෙනස්වන ආකාරය  වඩාත්ම හොඳින්නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *