29 – 1998 (08)

විද්‍යාගාරයක පරීක්‍ෂණාත්මක සැකසුමක විදුලි ආම්පන්න සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ඒවායෙන් වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ,

(1) පරිවරණය කරන ලද කෙටි, සිහින් කම්බි වේ.
(2) පරිවරණය කරන ලද කෙටි, මහත කම්බි වේ.
(3) පරිවරණය නොකරන ලද දිග, සිහින් කම්බි වේ.
(4) පරිවරණය නොකරන ලද දිග, මහත කම්බි වේ.
(5) පරිවරණය නොකරන ලද කෙටි, මහත කම්බි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *