29-1997

ධ්වනියේ ගුණය රඳා පවතින්නේ එහි,
1) සංඛ්‍යාතය මතය.                                                       2) විස්තාරය මතය.
3) තරංග ආයාමය මතය.                                              4) හඬේ සැර මතය.
5) උපරිතාන පැවතීම මතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *