29 – (1992)

රූපයේ දැක්වෙන අන්දමට ඝනත්වය ρ1 වන ද්‍රවයක් අඩංගු භාජනයක් තරාදිය මත තබා ඇත. ස්කන්ධය m සහ ඝනත්වය ρ2 වන ලෝහ කැබැල්ලක් භාජනයේ පතුලේ හෝ පැතිවල නොගෑවී ද්‍රවය තුළ ගිලී සිටින සේ තන්තුවකින් එල්ලා තිබේ. දැන් මෙම තන්තුව කැපුවහොත් තරාදි පාඨාංකයෙහි වෙස්වීම වන්නේ,

 

1) mg (1 + ρ12)
2) mg (1 – ρ12)
3) mg (1 + ρ21)
4) mg (1 – ρ21)
5) mg

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *