27 – 1989

කාචවල විෂ්කම්භ හැර අනෙක් සෑම අතින්ම එක් හා සමාන වූ A සහ B නම් කැමරා දෙකක් ඇත.A හි කාචයේ විෂ්කම්භය B හි කාචයේ විෂ්කම්භයට වඩා කුඩා වේ. දෙන ලද වස්තුවක A සහ B මඟින් සාදනු ලබන ප්‍රතිබිම්භ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කර ඇති පහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරින් නිවරදි වන්නේ කුමක් ද ?
1) A,B ට වඩා විශාල සහ දීප්තියෙන් අඩු ප්‍රතිබිම්බයක් සාදයි
2) A,B ට වඩා කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් සාදන නමුත් ඒවායේ දීප්තිය සමාන වේ.
3)A,B ට වඩා විශාල සහ දීප්තියෙන් වැඩි වූ ප්‍රතිබිම්බයක් සාදයි.
4)  ප්‍රතිබිම්බ දෙකම එකම ප්‍රමාණයකින් හා සම දීප්තියකින් යුක්ත වේ.
5) ප්‍රතිබිම්බ දෙකම එකම ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වන නමුත්
B හි ප්‍රතිබිම්බයA ට වඩා දීප්තිමත් වේ.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *