29-1980

රබර් වලින් තනන ලද පුඩුවක සබන් පටලයක් සාදා ඇත. සබන්වල පෘෂ්ඨික T ද රබර්වල ප්‍රත්‍යාස්ථතා නියතය (ඒකක විතනියක් ඇති කිරීම සඳහා බලය) 50 T ද නම්,

  1.    0
  2.    2/π
  3.    1/π
  4.   π/2
  5.   π

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *