28

මෙහි දැක්වෙන පරිදි වර්තනාංකය n2 වන වීදුරු කුට්ටියක් වර්තනාංකය n1 වන මාධ්‍යයක් තුල තබා ඇත. ( n2 > n1 වේ.) මෙහි පෙන්වා ඇති ආලෝක කිරණය Q හීදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක්වීම පිනිස θ ට ගත හැකි උපරිම අගය වන්නේ,

  1.    
  2.  
  3.    
  4.  
  5.  

(ans:5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *