28 – 2000

ස්කන්ධය M වන පහත සඳහන් වස්තු අතරින් විශාලතම ත්වරණය ඇත්තේ කුමකට ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *