28

තූර්යවාදක කණ්ඩායමක් f සංඛ්‍යාතයකින් යුතු සංගීතයක් නිපදවමින් Vb ප්‍රවේගයකින් බිත්තියක් දෙසට ගමන් කරයි. එය පසුපසින් මෝටර් රථයක්  Vm ප්‍රවේගයකින් බිත්තිය දෙසට ගමන් කරයි. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය V නම් රියදුරා ශ්‍රවණය කරන නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය,

  1.            
  2.            
  3.      
  4.      
  5.      

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *