28-1999

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සර්වසම හැඩයන් සහිත විස්තාරය 2 cm වූ ස්පන්ද දෙකක් තන්තුවක් දිගේ විරුද්ධ දිශා වලට ගමන් කරනුයේ 2 cm s‾¹ වූ එකම වේගයකිනි. ආරම්භයේදී ස්පන්ද අතර දුර 8 cm නම් 2 s කට පසු තරංග රටාව දෙනු ලබන්නේ,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *