28-1997

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය සඳහා ඇමීටරයේ පාඨාංකය ශූන්‍ය කළ විට වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය 2 V වේ. වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය ශූන්‍ය කල විට (කුඩා කාලයකට) ඇමීටරයේ පාඨාංකය 1A වේ.ඇමීටරයේ ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

  1.   0 Ω
  2.   0.5 Ω
  3.   1 Ω
  4.   2 Ω
  5.   3 Ω

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *