28 – (1992)

නියත ඝනකමක් ඇති අයිස් කැබැල්ලක් මුහුදු ජලය මත පාවෙනුයේ 1cm ක් ජලයෙන් උඩ සිටින සේය. අයිස් හා මුහුදු ජලයේ ඝනත්වයන් පිළිවෙලින් 920Kgm-3 හා 1030 Kgm-3 නම් අයිස් කැබැල්ලේ සම්පූර්ණ ඝනකම,

1) 10.3 cm
2) 6.2 cm
3) 4.7 cm
4) 2.0 cm
5) 1.0 cm

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *