26 -1989

හිරු එළිය භාවිතා කොට වියලි කපු පුළුන් කැබැල්ලක් ගිනි ඇවිලීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ රූපයේ දක්වා ඇති කුමන කාචයට ද ?

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *