28-1986

ධ්වනිය සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශනයන්ගෙන් කුමක් අසත්‍ය වේද ?
1) ධ්වනිය අන්වායාම තරංග වශයෙන් ගමන් කරයි.
2) වාතයේ ධ්වනි වේගය උෂ්ණත්වය සමඟ වැඩි වේ.
3) ධ්වනි තාරතාව නිර්ණය කරනු ලබන්නේ තරංගයේ විස්තාරය මඟිනි.
4) හඩෙහි සැර ධ්වනි තරංගයේ විස්තාරය මත රඳා පවතී.
5) සුළු වෙනසකින් යුත් සංඛ්‍යාත ඇති ධ්වනි ස්වර දෙකක් නිරෝධනය වීමට
සැලැස් වූ විට ස්පන්ධ ඇසිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *