27

වර්තනාංකය n 1 වූ ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද සෘජුකෝණී සමද්වීපාද ප්‍රිස්මයක කර්ණ පාදය දිගේ වර්තනාංකය n 2 වූ ද්‍රව්‍යයකින් තැනූ වීදුරු තහඩුවක් සවි කර ඇත.(n 2 < n 1)  n 1 ,n 2 අතුරු මුහුණතේදී වර්තනයක් සිදු නොවී වීදුරු තහඩුවට කිරණ ඇතුළු වීමට θ හි අගය,

  1.     45°
  2.     sin‾¹ ( n 1/√2 )
  3.     sin‾¹ ( n 2/√2 )
  4.      sin‾¹( n 2/ n 1)
  5.     sin‾¹ ( 1 / n 1 )

( answer :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *