27

සිරස්ව පවත්වාගෙන ඇති U නලයකට පළමුව ඝනත්වය 13.6 gcm‾³ ක් වන රසදිය ඇතුලු කරනු ලැබේ. ඉන්පසු එක් බාහුවකින් ඝනත්වය 1 gcm‾³ ක් වන ජලය 20cm ක් දිග කඳක් එකතු කරනු ලැබේ. දැන් අනෙක් බාහුවෙන් ඝනත්වය 0.8gcm‾³  ක් වන තෙල් කඳක් එකතු කරන්නේ ජල සහ තෙල් කඳන්වන මතුපිට පෘෂ්ඨ එකම තිරස් මට්ටමේ වන පරිදිය. තෙල් කඳේ දිග වන්නේ, 

  1. 19.2 cm
  2. 19.7 cm
  3. 20.5 cm
  4. 20.8 cm
  5. 21.1 cm

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *