27 – 1999

ස්කන්ධ පිළිවෙළින් 2kg  හා 1kg වූ A හා B කුට්ටි දෙකක් එකිනෙක ස්පර්ශ වන සේ ඝර්ෂණය රහිත මේසයක් මත තබා ඇත. රූපයෙහි දැක්වෙන පරිදි A මත F නම් වූ තිරස් බලයක් යෙදු විට B මගින් A මත ඇති කරන බලය 1N වේ. එම බලය ඉවත් කොට ඊට සමාන බලයක් විරුද්ධ දිශාවට B මත යෙදු විට A මගින් B මත යෙදෙන බලය වන්නේ,

1) 0.5 N

2) 1N

3) 2N

4) 4N

5) 5N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *