27-1999

සිරස් කේශික නලයකින් කොටසක් ජලයේ ගිල්වා, නලය තුළ පීඩනය, එය තුළට වාතය පොම්ප කිරීමෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩි කරනු ලැබේ. නලයේ පහත කෙලවර ජල පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරකින් ඇත. h වෙනස් කරන විට නලය තුල පැවතිය හැකි උපරිම පීඩනය P, h සමඟ විචලනය වන අන්දම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *