27-1998

පහත සඳහන් තරංග රටාවලින් වැඩි ම සංඛ්‍යාතය ඇත්තේ කුමකට ද ?

  1.    
  2.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *