27-1997

සමාන වි. ගා. බ අගයන් සහිතවද, එහෙත් එකක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය සහ අනෙකෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය පරිමිත අගයක් සහිතවද වන කෝෂ දෙකක් සඳහා කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) අග්‍රයන් ලුහුවත් කල විට කෝෂ දෙකම අපරිමිත ධාරා ඇති කරයි.
  • B) සර්වසම ප්‍රතිරෝධ හරහා සම්බන්ධ කළ විට මෙම කෝෂ දෙකෙහිම අග්‍ර අතර විභව අන්තරය එක සමාන වේ.
  • C) විශාල ධාරාවක් ලබා ගත් විට කෝෂ දෙකෙන් එකක් රත්වීමට භාජනය වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1.  A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.  C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.  B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.  A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.  A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *