27 – (1991)

පතුලේ ක්‍ෂේත්‍රඵල සහ ස්කන්ධයෙන් සමාන වූ A,B හා C නම් භාජන තුනකට එකම මට්ටමක් දක්වා රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ජලය පුරවා ඇත.A,B හා C නම් එක් එක් භාජනයේ පතුළ මත ජලය නිසා ඇති කෙරෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලය පිළිවෙලින් FA,FB සහ FC නම් ද ජලය සහිත මෙම භාජන තරාදියක් මත තැබූ විට දක්වන බර පිළිවෙලින් WA,WB සහ WC නම්,

 

1) FA = FB = FC සහ WA = WB = WC

2) FA> FB > FC  සහ WA >WB >WC

3) FA < FB < FC සහ WA <WB < WC

4) FA= FB = FC  සහ WA <WB < WC

5) FA = FB = FC  සහ WA >WB > WC

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *