27 – 1991 (51)

පහත පෙන්නුම් කරන ධාරාව (I) හා විභව අන්තරය (V) අතර වක්‍රවලින් ඕම් නියමය පිළිපඳිනු ලබන්නේ,

(1) A පමණි.
(2) A හා C පමණි.
(3) A, B හා C පමණි.
(4) A , C හා  D පමණි.
(5) කිසිවක් නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *