27-1980

සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ කණ සංවේදී වන්නේ කුමන පරාසයකට ද ?

1) 1 Hz සිට α දක්වා.
2) 20 Hz සිට 20 kHz දක්වා.
3) 20 Hz සිට 2 kHz දක්වා.
4) 20 Hz සිට 2MHz දක්වා.
5) 0 සිට 20 kHz දක්වා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *