26 – 2000

රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි 1.2 ms-1 ප්‍රවේගයකින් චලනය වන 2 kg ස්කන්ධයක් ඝර්ෂණය රහිත මේසයක් මත තිරස් ව තබා ඇති දුනු නියතය 50 ms-1 වූ සැහැල්ලු දුන්නක් සමග ගැටේ. ගැටුමට පසු දුන්නෙහි උපරිම සම්පීඩනය,

1) 0.024 m
2) 0.048 m
3) 0.12 m
4) 0.24 m
5) 0.36 m

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *