26 – 2000

පටු නළයක් තුළින් දුස්ස්‍රාවීය ද්‍රවයක ගැලීම සඳහා කර ඇති පහත සඳහන් සලකා බලන්න.

(A) ප්‍රවාහ වේගය උපරිම වන්නේ නළයේ අක්‍ෂය ඔස්සේය.
(B) ද්‍රවයෙහි ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවය නළයෙහි අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලයට සමානුපාතික වේ.
(C) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව ද්‍රවයෙහි උෂ්ණත්වය මත රඳා නොපවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්ල
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *