26

රූපයේ දැක්වෙන්නේ සර්පිලාකාර කම්බියකි.කම්බියේ ඉහළින් පබළුවක් ඇතුළු කර අතහැරිය විට, එය කම්බිය දිගේ ගමන් කරන විට එහි ත්වරණය (a) කාලය (t) සමඟ විචලනය හොදින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද?

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *