26 – 1999

නියත සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් මඟින් නිශ්චලතාවට ගෙන එනු ලබන යම් වස්තුවක ප්‍රවේගය v කාලය t සමඟ විචලනය වන අන්දම වඩාත්ම හොඳින් දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *