26-1999

අරයන් 3 cm සහ 4 cm වූ සබන් බුබුළු දෙකක් රික්තකයක් තුළ දී සමෝෂ්ණ තත්වයක් යටතේ එක් වී තනි බුබුලක් සෑදේ. එම බුබුලේ අරය වනුයේ,

  1.    1 cm
  2.    2 cm
  3.    5 cm
  4.    6 cm
  5.    8 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *