26 – 1997

එක්තරා මාධ්‍යයකද 3 × 108  ms-1 වේගයකින් ගමන් ගන්නා තරංග ආයාමය 450 nm වූ ආලෝක තරංගයක් පළමු මාධ්‍යයේ වර්තන අංකය මෙන් 1.5 ගුණයකින් වර්තන අංකය ඇති තවත් මාධ්‍යයකට ඇතුල් වේ. දෙවන මාධ්‍යයේ දී තරංගයේ වේගය (V) සහ තරංග ආයාමය (λ) දෙනු ලබනුයේ,

V (ms-1)                                                                            λ(nm)

1)  3 x 108                                                                               300
2)  2 x 108                                                                               450
3)  2 x 108                                                                               300
4)  1.5 x 108                                                                            300
5)  1.5 x 108                                                                            450

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *