26-1997

ජල පෘෂ්ඨයක් මත දකුණට ගමන් කරන තීර්යක් තරංගයක ක්‍ෂණික පිහිටුම රූපයේ දැක්වේ. A හා B යනු පාවෙන කුඩා වස්තු දෙකකි. මෙම පිහිටුමේ සිට තරංගය දකුණට ගමන් කරන විට,

  1. A සහ Bදෙක ම දකුණට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
  2. A සහ B දෙක ම වමට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
  3. A සහ B දෙක ම පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
  4. A ඉහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන අතර B පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
  5. A පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන අතර B ඉහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *