26-1997

පන්වා ඇති පරිපථ රූප සටහනේ E යනු වි. ගා. බ 12 V සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 3Ω වන කෝෂයකි. A යනු නොගිණිය හැකි ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ඇමීටරයකි. S ස්විචය වැසූ විට A හි පාඨාංකය,

  1.   0.5 A
  2.   1 A
  3.   2 A
  4.   4 A
  5.   8 A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *