26 – (1991)

රූපයේ දැක්වෙන අන්දමට පරිමාව 4.0 × 10-4 m3 වන ලෝහ බෝලයක්, එහි හරි අර්ධයක් රසදියෙහි ගිලෙන සේ රසදිය (M) සහ ජලය (W) අතුරු මුහුණතෙහි පාවෙමින් පවතී. රසදියෙහි සහ ජලයෙහි ඝනත්වයන් පිළිවෙලින් 1.36 × 104 kgm-3 සහ 1.0 × 103 kgm-3 වන්නේ නම් වාතයේදී බෝලයේ බර වන්නේ,

1) 2.526 kg
2) 2.720 kg
3) 2.920 kg
4) 5.360 kg
5) 5.840 kg

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *